Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

"Προοπτικές απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο"

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΔΟΣ», υλοποιεί την Πράξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και υλοποιείται στους Δήμους Φαιστού, Γόρτυνας και Μαλεβιζίου,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. ΑΝΕΡΓΟΥΣ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σελίδα 4.
2. ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σελίδα 4-5.
3. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σελίδα 5.

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην Πράξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΔΟΣ» απαρτίζεται από δώδεκα (12) τοπικούς φορείς, με Συντονιστή Εταίρο το Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης».

Μέλη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΔΟΣ» είναι οι παρακάτω φορείς:

1. Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης - «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης» (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ)

2. Δήμος Μαλεβιζίου

3. Δήμος Φαιστού

4. Δήμος Γόρτυνας

5. Επιμελητήριο Ηρακλείου

6. ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης

7. Ένωση Ξενοδοχείων Ν. Ηρακλείου

8. Σύνδεσμος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου

9. ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Προοπτική

10. ΚΕΚ «ΑΝΕΛΙΞΙΣ»

11. Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ

12. ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ (Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

Το Έργο υλοποιείται εντός γεωγραφικών ορίων των Δήμων Φαιστού, Γόρτυνας, Μαλεβιζίου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Η πράξη αυτή αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ωφελουμένων. Άνεργοι - εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ίδιων, αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης, που είναι η περιοχή εντός των γεωγραφικών ορίων των Δήμων Φαιστού, Γόρτυνας και Μαλεβιζίου. Η πράξη έχει ως αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο:

• Την προετοιμασία και προώθηση μέρους των 100 ωφελούμενων της πράξης σε θέσεις απασχόλησης τουλάχιστον για 3 μήνες.

• Την προετοιμασία και την βήμα – βήμα στήριξη μέρους των υπόλοιπων 100 ωφελούμενων της πράξης για έναρξη ατομικής ή συλλογικής επιχειρηματικής δραστηριότητας ( με αιχμή την Κοινωνική Οικονομία).

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Για την επίτευξη του στόχου της Πράξης θα υλοποιηθούν επιμέρους δράσεις οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

Μελέτες:

• Μελέτη τοπικής αγοράς εργασίας. Στόχος ήταν η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης.

• Μελέτη εντοπισμού και αξιοποίησης τοπικών και αγροτοδιατροφικών προϊόντων με σκοπό την τυποποίηση και προώθηση τους από φορείς Κοινωνικής Οικονομίας.

Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη στους ωφελούμενους της Πράξης με απώτερο σκοπό την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης ή την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κάθε ωφελούμενος θα συμμετάσχει σε συνεδρίες ατομικές και ομαδικές.

Κατάρτιση ωφελουμένων στα εξής αντικείμενα:

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης
Αριθμός Ατόμων
Διάρκεια σε ώρες
Εκπαιδευτικό επίδομα/ώρα (μεικτά)
1.         ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
25
150
5,00€
2.         ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΕΛΙ, ΛΑΔΙ, ΚΡΑΣΙ ΚΛΠ)
25
150
5,00€
3.         ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
25
150
5,00€
4.         ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
25
150
5,00€

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης.

Εξειδικευμένη επιμόρφωση στα εξής αντικείμενα:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΕΙΔΗΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αριθμός Ατόμων
Διάρκεια σε ώρες
1.       Εξειδικευμένη επιμόρφωση στην παραγωγή και τυποποίηση Αλόη Βέρα (ALOE VERA) στην περιοχή παρέμβασης

30

40

2.       Εξειδικευμένη επιμόρφωση στις νέες δυναμικές καλλιέργειες


30

40


Συντονισμός – Διαχείριση της Πράξης

Δικτύωση: με σκοπό τη δημιουργία διασυνδέσεων και συνεργασιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που θα λειτουργίσουν πολλαπλασιαστικά για την στήριξη των ωφελουμένων.

Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης με βασικό στόχο την προβολή των δράσεων της πράξης, την ενημέρωση των εν δυνάμει ωφελουμένων και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το αντικείμενο και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της παρέμβασης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι άνεργοι ωφελούμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των ωφελουμένων στην Πράξη αποτελεί το να είναι άνεργοι, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

Οι νέοι επιστήμονες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις

Νέοι επιστήμονες θεωρούνται οι: ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2011 και μετά.

2. Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.

3. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς).

Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.

4. Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών.

Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

5. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 €.

Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

6. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

7. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και

8. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:

1. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).

2. Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

3. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

Οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 €. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

Επίσης στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτουν οι ωφελούμενοι συμπεριλαμβάνεται ο τόπος διαμονής του υποψηφίου που θα πρέπει να ανήκει στους Δήμους Φαιστού, Γόρτυνας και Μαλεβιζίου.

ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

100 Άτομα (75 άνεργοι, 20 ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, 5 νέοι επιστήμονες)

Από τα 100 ωφελούμενα άτομα τουλάχιστον το 50% θα είναι γυναίκες και τουλάχιστον το 20% θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών.

Οι άνεργοι που θα υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους, μέχρι να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αίτηση συμμετοχής

2. Πρόσφατη φωτογραφία

3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική Υπεύθυνη δήλωση.

4. Αντίγραφου μισθωτηρίου κατοικίας αν υπάρχει

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου

7. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους (2011) από την Εφορία

(Για τη περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση).

8. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (εάν υπάρχουν) όπου θα φαίνεται η ημερομηνία κτήσης ή η απόκτηση της ειδικότητας (για πτυχία εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ)

9. Πιστοποιητικά γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών (εάν υπάρχουν)

10. Επιπλέον για τους νέους/ες επιστήμονες

- Θεωρημένο αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος ή Μεταβολή έδρας από οικία σε ανεξάρτητο χώρο από 02.01.2011 και μετά
- Εκκαθαριστικό του οικονομικού έτους της έναρξης δραστηριότητας
- Φωτοτυπία πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α’

11. Επιπλέον για τους ανέργους:
- Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ ή βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του ΟΑΕΔ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
www.koinopolitia.gr
www.as-proodos.gr

Καθώς και στα σημεία:
• Δήμος Γόρτυνας – Παραλαβή αιτήσεων: 9.00-14.00
1. Δημαρχείο, Αγ. Δέκα 2. Αγ. Βαρβάρα, ΚΕΠ Δήμου
τηλ.: 2892340360 τηλ. 2894340024
Υπεύθυνος: Σπυριδάκης Δημήτρης Υπεύθυνη: Μηνιαδάκη Μαρία

• Δήμος Φαιστού – Παραλαβή αιτήσεων: 10.00 – 13.00
Δημαρχείο, Μοίρες, Γραφείο Δημάρχου
τηλ.: 2892340240
Υπεύθυνη: Φούρναρη Χαρά

• Δήμος Μαλεβιζίου - Παραλαβή αιτήσεων: 10.00 – 13.00
Δημαρχείο, Γάζι, Γραφείο Προγραμματισμού
τηλ.: 2813400692
Υπεύθυνος: Γράψα Γεωργία


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ως ακολούθως:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής: 26/04/2013
Ημερομηνία λήξης υποβολής: 21/05/2013

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της κάθε φάσης η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

• Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών ανά κατηγορία ομάδας υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής (απόρριψη αιτήσεων όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη).

• Διενέργεια Συνεντεύξεων από τα Στελέχη Συμβουλευτικής με τους υποψηφίους που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις

• Αξιολόγηση ωφελουμένων από Πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων, η οποία έχει οριστεί από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΔΟΣ»

• Δημιουργία καταλόγου επιλεγμένων, επιλαχόντων και απορριπτέων.

• Τελική επιλογή ωφελουμένων από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΔΟΣ».

• Κοινοποίηση αποτελεσμάτων α) στον υπευθυνο του κάθε φορέα συμβουλευτικής β) στο Συντονιστή Φορέα και γ) στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη « ΠΡΟΟΔΟΣ » δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του ΕΣΔΕΚ για τη μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και γι’ αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελουμένου.

Επίσης θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΚΡΗΤΗΣ»
Γ.Καπετανάκη 75, 70100 Άνω Αρχάνες, Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων
Τηλ.: 2810- 752842, 2810751899
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.koinopolitia.gr , www.as-proodos.gr
κο Κυριακάκη Ζαχαρία

http://www.gazi.gov.gr/index.php/lang-el/pressoffice-men/anakoinoseis-deltia-typou/1121-2013-04-29-08-44-19

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Έναρξη της Γυμναστικής
Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 21 Μαίου ξεκινά και πάλι το πρόγραμμα της Γυμναστικής με γυμνάστρια την κα Κατερίνα Γιανναδάκη. 
Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη 5-6 και Πέμπτη 6-7 το απόγευμα.
Κόστος Συμμετοχής: 10 ευρώ/μήνα

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Ο Άι Γιώργης στο ΣτρούμπουλαΣτην είσοδο του οροπεδίου του Στρούμπουλα βρίσκεται το θαυμάσιο εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου. Σύμφωνα με διηγήσεις παλαιότερων Τυλισσανών, μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες στη θέση αυτή υπήρχε μια μισογκρεμισμένη, πολύ παλιά εκκλησία (άραγε από την εποχή της Τουρκοκρατίας ή και της Ενετοκρατίας ακόμα;). Στους τοίχους διακρίνονταν επίστρωση από «σαντορινιό» χώμα ενώ υπήρχε και μια θύρα μέσα στα χαλάσματα όπου εκεί βρισκόταν τοποθετημένη η εικόνα του Άι Γιώργη για να προσκυνούν οι πιστοί. Η εκκλησία είχε παραμείνει ερείπιο για πολλά χρόνια και έτσι είχε φυτρώσει μια άγρια τραμιθιά που είχε σκεπάσει όλο το χώρο της εκκλησίας. Για αρκετό καιρό γινόταν συζητήσεις στο χωριό να ξαναφτιαχτεί η εκκλησία αλλά δεν ήταν εύκολο να βρεθούν τα απαραίτητα χρήματα.

Γύρω στο 1967-1968, οπότε και εφημέριος του χωριού ήταν ο παπα-Αντώνης Κουβίδης και επίτροποι της εκκλησίας οι Γεώργιος Εμμ. Φλουρής και Αντώνιος Σπυρ. Καλλέργης, αποφάσισαν μαζί τον Εμμανουήλ Γεωργ. Φλουρή (γιο του Γεωργ. Φλουρή που αναφέρεται παραπάνω) και τον εργολάβο Εμμανουήλ Ιωάν. Τσαχάκη να ξαναχτιστεί το εξωκλήσι του Αγ. Γεωργίου. Ο κ. Νικόλαος Σαλούστρος μας διηγήθηκε χαρακτηριστικά ότι θυμάται που έβαλαν ένα βαγόνι σε μια μαύρη γαϊδούρα που ανήκε στον παπα-Αντώνη και μετέφεραν τα υλικά για το χτίσιμο τα οποία τα έβγαζαν οι χωριανοί από τον «πόρο τ’ Άι Γιωργιού». Η πρώτη βάφτιση που έγινε στην καινούρια εκκλησία του Αγ. Γεωργίου ήταν του Εμμαν. Νικολ. Σαλούστρου το 1971.

Στη δεξιά πλευρά της εκκλησίας υπάρχει ένα σαρνίτσι όπου μαζεύεται βρόχινο νερό. Η διάμετρός του είναι περίπου όσο και η εκκλησία και είναι πιθανό να κατασκευάστηκε την ίδια εποχή με την παλιά εκκλησία. Ακόμα και σήμερα από το σαρνίτσι αυτό ποτίζονται τα πρόβατα που βόσκουν στο οροπέδιο «του Στρουμπούλου».
Η φωτογραφία είναι από πανηγύρι στον Άγ. Γεώργιο στο Στρούμπουλα γύρω στο 1967-1968. Διακρίνεται πίσω η εκκλησία που έχει ήδη χτιστεί  (φωτογραφία από το οικογενειακό αρχείο της οικογένειας Κων/νου Ευαγγ. Αστυρακάκη).